Realizacje

Modernizacja, rozbudowa i doposażenie 109 Szpitala Wojskowego

Image

M.A.D. Engineers sp. z o.o. jako Konsultant BIM w ramach doradztwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji wielobranżowej z zastosowaniem metodyki BIM wykonała następujące czynności:

ETAP I: Przygotowanie dokumentacji przetargowej (Wymogi BIM):

  • weryfikacja opracowanych zapisów SWZ, OPZ oraz Umowy pod względem zastosowania metodyki BIM,
  • opracowanie Wymagań Informacyjnych Zamawiającego (EIR) dotyczących standardu wykonania modeli BIM,
  • opracowanie propozycji warunków udziału w postępowaniu przetargowym jakie muszą spełnić Wykonawcy

ETAP II: Postępowanie przetargowe:

  • sporządzanie odpowiedzi na pytania od Wykonawców dotyczące kwestii BIM,

ETAP III: Koncepcja wielobranżowa:

  • kontrolę realizacji wymagań Zamawiającego, których spełnienie Wykonawca przedstawił w Planie Realizacji BIM (BEP),
  • udział w konsultacjach, odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym modeli BIM otrzymanych od Wykonawcy

Doradztwo

Inwestor / Klient

109 Szpital Wojskowy z przychodnią SPZOZ

Lokalizacja

Szczecin

Usługa

Konsultant BIM na etapie przygotowania i przeprowadzeniu postępowania przetargowego

Termin realizacji

2021 r. – 2022 r.

Projekt w liczbach

  • Powierzchnia użytkowa: 15 160 m2
  • Budżet: 1,08 mln zł