Polityka prywatności

§1
DEFINICJE

 1. Polityka Prywatności – poniższa Polityka, określająca cele i zakres przetwarzania danych, podmioty którym dane będą przekazywane oraz prawa osób których te dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług serwisu internetowego.
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.mad-engineers.pl, za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość, zapisać się na szkolenie lub skontaktować w jego sprawie.
 3. Administrator Danych Osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem jest M.A.D. Engineers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000452914, NIP: 6751487388, REGON: 122791850 (dalej: Administrator).
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu.
 5. Formularz zapisu – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca zapisanie się na wybrane szkolenie za pomocą dedykowanego formularza na stronie Serwisu.
 6. Przetwarzanie danych – wykonywanie różnorodnych operacji przy użyciu danych osobowych, takich jak zbieranie, modyfikowanie, archiwizowanie, usuwanie itp.
 7. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane osobowe, adresowe i kontaktowe.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych oraz ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
  4. zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  5. przetwarzane zgodnie z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa danych, do której stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z Serwisu i usług w nim świadczonych, a w szczególności:
  1. Użytkowników przeglądających zawartość Serwisu,
  2. Użytkowników składających Zamówienia poprzez formularz zapisu na szkolenie.

§3
CELE I ZAKRES ZBIERANIA ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą poprzez:
  1. wypełnienie formularza zapisu na szkolenie,
  2. zapisu na szkolenie poprzez telefon,
  3. zapisu na szkolenie poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. realizacja szkolenia na które zapisał się Użytkownik – przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy na przeprowadzenie szkolenia,
  2. wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości,
  3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie i dochodzenie roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami,
  4. badanie poziomu satysfakcji Użytkowników i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia ze świadczonych przez nas usług,
  5. promocja własnych produktów i usług.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji ww. celów i obejmuje:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres email,
  3. numer telefonu,
  4. informacje dodatkowe podane dobrowolnie w formularzu,
  5. dane identyfikacyjne podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura.
 4. Podanie danych jest dobrowolne i równocześnie niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę M.A.D. Engineers sp. z o.o. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację szkolenia i kontaktu.

§ 4
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. W zależności od celu jest to okres:
  1. niezbędny do przygotowania i realizacji umowy,
  2. niezbędny do realizacji praw i roszczeń administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, jak okres gwarancji lub rękojmi, okresy przedawnienia roszczeń, itp.
  3. wynikający z innych przepisów prawa dotyczących dziedzin takich jak np. rozliczenie podatkowe, ubezpieczenia społeczne itp.
  4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§ 5
PRAWO OSÓB DO KONTROLI, DOSTĘPU ORAZ POPRAWIANIA TREŚCI DANYCH

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści danych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą). Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

§ 6
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 2. Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług wykonywanych na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom realizującym:
  1. obsługę księgową,
  2. obsługę prawną,
  3. obsługę ubezpieczeniową,
  4. obsługę odzyskiwania wierzytelności,
  5. obsługę hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych,
  6. inne usługi niezbędne do realizacji zawartej umowy

§ 7
PLIKI „COOKIES”

 1. Cookies to pliki pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika korzystającego z Serwisu, powiązane z informacjami o sposobie użytkowania strony. W szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Użytkownik ma prawo decydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi tych plików są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Serwis internetowy mad-engineers.pl używa plików cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „ZGODA” lub brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 4. Odmowa zastosowania plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu. Równocześnie informujemy, że zablokowanie opcji przyjęcia plików cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub przeglądania treści zamieszczanych na stronach Serwisu.
 5. W ramach Serwisu pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika
  2. zapewnienia komfortu korzystania z Serwisu,
  3. tworzenia statystyk pozwalających na ulepszanie działania Serwisu.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. tymczasowe – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu trwania sesji (wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej),
  2. trwałe - przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§ 8
POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 2. Aktualna wersja Polityki Prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie internetowej. Zaleca się każdemu Użytkownikowi zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.