View Post

Modernizacja, rozbudowa i doposażenie 109 Szpitala Wojskowego

In doradztwo by a_inglotLeave a Comment

M.A.D. Engineers sp. z o.o. jako Konsultant BIM w ramach doradztwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji wielobranżowej z zastosowaniem metodyki BIM wykonała następujące czynności: ETAP I: Przygotowanie dokumentacji przetargowej (Wymogi BIM): weryfikacja opracowanych zapisów SWZ, OPZ oraz Umowy pod względem zastosowania metodyki BIM, opracowanie Wymagań Informacyjnych Zamawiającego (EIR) dotyczących standardu wykonania modeli BIM, opracowanie propozycji warunków …

View Post

Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym i technicznym

In doradztwo by a_inglotLeave a Comment

Firma M.A.D. Engineers w ramach pełnienia funkcję Managera BIM w Zespole Projektowym świadczyła następujące usługi: Opracowanie BEP (ang. BIM Execution Plan) czyli Planu Realizacji BIM, Doradztwo techniczne w zakresie tworzenia modeli, Doradztwo techniczne w zakresie eksportu / importu modeli natywnych do formatu IFC, Kontrola dostarczanych modeli pod kątem zgodności z BEP oraz jakości wykonania, Analiza kolizji, raportowanie błędów koniecznych do …

View Post

Collegium Pharmaceuticum

In doradztwo by a_inglotLeave a Comment

Firma M.A.D. Engineers w ramach pełnienia funkcję Managera BIM w Zespole Projektowym świadczyła następujące usługi: Opracowanie BEP (ang. BIM Execution Plan) czyli Planu Realizacji BIM, Doradztwo techniczne w zakresie tworzenia modeli, Doradztwo techniczne w zakresie eksportu / importu modeli natywnych do formatu IFC, Kontrola dostarczanych modeli pod kątem zgodności z BEP oraz jakości wykonania, Analiza kolizji, raportowanie błędów koniecznych do …

View Post

Ośrodek Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie Jakuszycach – etap budowy

In doradztwo by a_inglotLeave a Comment

Do obowiązków M.A.D. Engineers sp. z o.o. jako Managera BIM na etapie budowy należało m.in.: Weryfikacja i opiniowanie Planu Realizacji BIM (BEP) przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę, Zarządzanie zmianami projektowymi oraz rozwiązywanie kolizji w modelach BIM – koordynacja międzybranżowa, Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, Weryfikacja i opiniowanie informacji BIM (w tym modeli) przekazywanych Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę w zakresie zgodności z BIM …

View Post

Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego

In doradztwo by a_inglot

Jako konsultant BIM zatrudniony przez DCOPiH weryfikowaliśmy efekty prac wykonawcy PFU w zakresie BIM. Całość zlecenia była podzielona na trzy części. Część 1. Etap koncepcji architektonicznej gdzie do naszych obowiązków należało: • weryfikacja zgodności dokumentacji rysunkowej z przekazanymi modelami BIM, • weryfikacja zgodności ilości materiałów w zestawieniach z przekazanymi modelami BIM, • weryfikacja zgodności przekazanych modeli BIM z zapisami OPZ …

View Post

Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie Jakuszycach – etap projektowania

In doradztwo by a_inglotLeave a Comment

Zespół M.A.D. Engineers w trakcie realizacji etapu projektowania był odpowiedzialny za dwa zakresy działania: Pełnienie funkcji Managera BIM, gdzie do naszych obowiązków należało: Opracowanie Planu Realizacji BIM, Wsparcie techniczne w zakresie tworzenia i obsługi modeli klasy BIM, Sprawowanie kontroli jakościowej dostarczanych modeli pod kątem zgodności z BEP, Zarządzanie danymi z zakresu BIM (w szczególności modeli) zawartymi w systemie CDE, Weryfikację …

View Post

Szkolenie „BIM dla Managerów”

In szkolenia by a_inglot

Na podstawie zdobytego doświadczenia stworzyliśmy szkolenie, którego celem jest to aby w szybki i zwięzły sposób wprowadzić uczestników w świat BIM, a następnie dzięki praktycznym ćwiczeniom utrwalić i uporządkować wiedzę zdobytą podczas zajęć. BIM dla Managerów jest skierowany do architektów, projektantów branżowych, generalnych wykonawców oraz osób zarządzających projekt1ami. Każdy z uczestników ma szansę zdobyć odpowiednią dla siebie wiedzę dotyczącą jego …

View Post

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Szczecinie

In doradztwo by a_inglotLeave a Comment

M.A.D. Engineers sp. z o.o. wykonało na zlecenie Klienta następujące usługi: Sporządzenie zapisów SIWZ dotyczących stosowania BIM w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, Sporządzenie zapisów umowy dotyczących prawidłowego stosowania BIM w ramach realizacji Inwestycji, Opiniowanie i konsultowanie korespondencji z oferentami w zakresie BIM oraz wprowadzonych zapisów SIWZ i umowie dotyczących BIM, Oszacowanie wartości (kosztu) wprowadzenia i realizacji Inwestycji …

View Post

Nowy Szpital Onkologiczny

In doradztwo by a_inglotLeave a Comment

W ramach przygotowania przez Dolnośląskie Centrum Onkologii postępowania na wybór wykonawcy zadania „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego” M.A.D. Engineers sp. z o.o. otrzymała zlecenie przeprowadzenia konsultingu powstających dokumentów pod kątem zastosowania metodyki BIM. W trakcie naszej pracy konsultowaliśmy zapisy dotyczące: zastosowania metodyki BIM, zarządzania kontraktem z Generalnym Wykonawcą, modelu energetycznego, koncepcji architektonicznej, harmonogramu pracy wykonawcy, sposobu wykonywania …

View Post

Szkolenie „Planowanie realizacji inwestycji w BIM”

In szkolenia by a_inglotLeave a Comment

M.A.D. Engineers sp. z o.o. w ramach zlecenia udzielonego przez Takenaka Europe opracowała i przeprowadziła szkolenie „Planowanie realizacji inwestycji w BIM”. Uczestnikami byli pracownicy firmy zajmujący się zarządzaniem i realizacją projektów. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania metodyki BIM przy planowaniu i realizacji inwestycji. Zajęcia miały formę wykładów połączonych z ćwiczeniami. Tematy poruszone podczas szkolenia to …